Jesteś tutaj

Działalność naukowa

 Projekty aktualnie realizowane:

Zakażenia

       Monitorowanie odpowiedzi humoralnej i komórkowej na zakażenie SARS-CoV-2 i szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 u biorców przeszczepów narządowych.

       Monitorowanie immunologiczne zakażenia CMV, BKV u biorców nerki, genetyczne uwarunkowania nieswoistej odpowiedzi na zakażenie CMV, BKV po przeszczepieniu nerki  (KIR).

       Charakterystyka kliniczna i patomorfologiczna nefropatii BK. 

       Rozwój oporności antybiotykowej wśród patogenów najczęściej odpowiedzialnych za zakażenia układu moczowego u biorców przeszczepów nerek.

Transplantacja nerek

       Choroby nerek u pacjentów z cukrzycą - analiza w oparciu o badania histopatologiczne bioptatów nerek.

       Zaburzenia układu dopełniacza u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek własnych i biorców przeszczepu nerki z mikroangiopatią zakrzepową - analiza kliniczna i genetyczna.

       Ocena  przemiany nabłonkowo-mezenchymalnej w postępie włóknienia tkanki śródmiąższowej i zaniku cewek w nerce przeszczepionej.

       Ocena zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, w tym funkcjonowania osi FGF-23 – klotho – PTH – wit D u chorych po przeszczepieniu nerki.

       Rola biopsji protokolarnej w diagnostyce przeszczepu nerkowego

       Diamentowy Grant- Ocena przydatności monitorowania przeciwciał przeciwko antygenom zgodności tkankowej dawcy u pacjentów po transplantacji nerki w stratyfikacji ryzyka immunologicznego utraty przeszczepu.

       Kłębuszkowe zapalenia nerek w przeszczepionej nerce.

       Znaczenie przewlekłych zmian histopatologicznych obecnych w nerce dawcy dla czynności przeszczepionego narządu.

       Pronkephalin A (PENK) – nowy biomarker do oceny czynności nerek u żywych dawców nerek oraz rokowania odległego po jednostronnej nefrektomii.

Czynniki ryzyka rozwoju chorób nowotworowych po transplantacji nerki

 

Transplantacja wątroby

       Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C w schemacie bezinterferonowym w pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

       Zależność pomiędzy poziomem adipokin i hepatokin w krwi obwodowej, żyle wrotnej i żyle wątrobowej oraz poziom ekspresji ich genów w wątrobie marskiej i wątrobie objętej procesem nowotworowym.

       Ocena czynników wpływających na onkogenezę u biorców wątroby, u pacjentów otyłych kwalifikowanych do zabiegu bariatrycznego oraz u chorych z rakiem wątrobowokomórkowym

       Powikłania metaboliczne u pacjentów po przeszczepieniu wątroby.

Monitorowanie leczenia immunosupresyjnego

       Farmakokinetyka/farmakodynamika leków immunosupresyjnych  z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją masową.